Aktualności
PDF Drukuj

Zaproszenie do udziału w projekcie "Chcę pracować".

Sidrom Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza osoby bezrobotne i pracodawców do udziału w projekcie "Chcę pracować. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia z woj. świętokrzyskiego".

Zaproszenie dla osób bezrobotnych

Zaproszenie dla pracodawców

Wtorek, 15 Lipiec 2014 07:13
 
PDF Drukuj

Ogłoszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 27.05.2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 598). Ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań mających na celu poprawę skuteczności pomocy oferowanej przez urzędy pracy bezrobotnym w dojściu do zatrudnienia poprzez właściwy dobór form pomocy. Aby ten cel osiągnąć, urząd pracy, zgodnie z zapisami nowej ustawy, będzie podejmował zindywidualizowane działania wobec osób zarejestrowanych i dokonywał profilowania pomocy dla każdego bezrobotnego. Realizacją tych działań będą zajmować się pracownicy urzędu pracy pełniący funkcję doradców klienta, do których poszczególne osoby bezrobotne będą systematycznie kierowane. Określenie profilu pomocy, który w praktyce jest pochodną udzielonych przez osobę bezrobotną odpowiedzi, a nie decyzją pracownika urzędu przeprowadzającego osobę bezrobotną przez profilowanie, skutkuje z kolei przygotowaniem indywidualnego planu działania dostosowanego do profilu pomocy i zawierającego sposób postępowania, który ma przywrócić bezrobotnego na rynek pracy.

Określenie profilu pomocy opiera się na standardowym kwestionariuszu wywiadu z bezrobotnym, zawierającym pytania mające określić jego oddalenie od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Ustawa wprowadziła trzy profile pomocy:

 • profil pomocy I, przewidziany dla osób aktywnych,
 • profil pomocy II, przewidziany dla osób wymagających wsparcia i
 • profil pomocy III, dla osób oddalonych od rynku pracy.

Każdy z trzech profili pomocy przewiduje odmienny katalog form pomocy przewidzianych w ww. ustawie.


 

 
PDF Drukuj

K O M U N I K A T

Z DNIA 16.05.2014 ROKU

W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA STAŻU

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje o zakończeniu z dniem 16.05.2014 r. naboru wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu.

Powyższe wynika z napływu do urzędu wniosków w ilości wystarczającej do zamknięcia naboru osób do projektu „EuroBus” w części dotyczącej staży.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Busku - Zdroju

Marian Szostak

 

 
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 15.05.2014 r.

w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju zawiadamia, że od dnia 16.05.2014 r. do wyczerpania limitu (około 20 miejsc) będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wyłącznie dla tych organizatorów stażu, którzy we wnioskach jednoznacznie zadeklarują zatrudnienie stażysty po odbytym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy.

Organizacja staży będzie realizowana w ramach projektu systemowego „EuroBus” współfinansowanego ze środków EFS – tym samym PUP zastrzega sobie możliwość wyboru, jeżeli zajdzie taka konieczność, najlepiej wpisujących się w projekt wniosków.

W związku z tym, aktualnie kandydatami do odbycia stażu mogą być wyłącznie bezrobotne kobiety, które nie uczestniczyły wcześniej w niniejszym projekcie w ramach tej formy aktywizacji i które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • jest w wieku do 25 roku życia,
 • jest w wieku powyżej 50 roku życia,
 • jest bezrobotny długotrwale,
 • jest po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • jest bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • jest osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • jest osobą, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,
 • jest niepełnosprawny.

 

Okres odbywania stażu może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy.

Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków będą stosowane przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz kryteria uczestnictwa w projekcie „EuroBus”.

Negatywnie zostaną rozpatrzone wnioski tych organizatorów stażu, którzy:

 • nie zadeklarują jednoznacznie zatrudnienia stażysty po odbytym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy;
 • zgłosili wniosek o likwidację lub toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe;
 • którzy w 2013 r. zawarli ze starostą buskim umowę o zorganizowanie stażu i w okresie do dnia złożenia wniosku staż ten został przerwany z przyczyn leżących po stronie organizatora lub organizator nie wywiązał się z obowiązku zatrudnienia stażysty.

Druk wniosku (formularz aktywny pozwalający wypełnić wniosek również na ekranie komputera przed wydrukowaniem) jest dostępny na stronie www.pupbusko.pl w zakładce Formularze.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Busku - Zdroju

Marian Szostak

 

 
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

 

W dniu 2 maja 2014r. (piątek), Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju jest NIECZYNNY.

Wtorek, 15 Kwiecień 2014 12:05
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL